Điều khoản & điều kiện

Trừ khi có sự đồng ý rõ ràng khác của các bên bằng văn bản, các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ áp dụng cho các hoạt động của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện chung này bao gồm một số quy định cụ thể để loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong một số trường hợp nhất định.

Điều kiện Mua hàng chung Tuyển dụng của Peterson

 Các điều khoản và điều kiện này có thể được tham khảo và tải xuống bằng cách bấm vào đường dẫn.